Voorwaarden deelname Nationale Fiets Telweek 2016

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Nationale Fiets Telweek (Fiets Telweek): grootschalig onderzoek naar hoe Nederlanders fietsen ten behoeve van het stimuleren en verbeteren van het fietsklimaat in Nederland. Hiertoe worden alle ritten van deelnemers aan de Fiets Telweek in kaart gebracht in de periode van 19 t/m 25 september en in anonieme vorm bijeengevoegd met als doel kennis op te doen over veel of juist minder veel gebruikte fietsroutes, het druktebeeld op routes en de gemiddelde fietssnelheden op routes en bij knelpunten in het bijzonder.
 2. De Organisatie van de Fiets Telweek: Fietsersbond in samenwerking met Keypoint, Mobidot, de NHTV en Beaumont Communicatie & Management.
 3. App: speciaal voor de Fiets Telweek ontwikkelde applicatie voor smartphones genaamd ‘Fietstel-app’
 4. Geschikte smartphone: mobiele telefoon met recent besturingssysteem Android (versie 4.01 of later)of IOS (versie 8.0 of later) en voorzien van GPS en mobiel data-abonnement.
 5. Deelnemer: Individu, die aan de Fiets Telweek meedoet via gebruik van de app waardoor verplaatsingen via GPS op een automatische manier worden gemeten gedurende de Fiets Telweek.

Deelname

 1. Deelname aan de Nationale Fiets Telweek is op individuele basis.
 2. Deelname kan indien deelnemer beschikt over een geschikte smartphone waarop je de app download en installeert en deze vervolgens activeert door:
  1. aan te geven of je wel/niet scholier bent
  2. toestemming hebt van je ouders (indien 16 jaar of jonger)
  3. akkoord te gaan met de voorliggende deelnamevoorwaarden;
  4. het invullen van de postcode van jouw woonadres.
 3. Deelname is op vrijwillige basis zonder dat de organisatie, de naam of precieze adres kent van deelnemer. Dat is voor het onderzoek ook niet relevant. Echter om kans te maken op één van de prijzen is het invullen van jouw e-mailadres noodzakelijk. Dit mailadres wordt gebruikt om de winnende deelnemer te bereiken. Daarnaast worden per mail de onderzoeksresultaten toegestuurd en wordt deelnemers gevraagd om mee te doen aan het vervolgonderzoek (online enquête om data te verrijken) met betrekking tot de Fiets Telweek.
 4. Op de Fiets Telweek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing, waarnaar de organisatie van de Fiets Telweek handelt.
 5. Deelnemer dient op het moment van inschrijving ouder dan 16 jaar te zijn, of toestemming te hebben van een ouder/voogd;
 6. Deelname kan gestopt worden door de app van de smartphone te verwijderen.
 7. Voor scholieren organiseren we binnen de campagne een speciale scholieren-competitie.

Bepaling van de prijs

 1. Na afloop van de Fiets Telweek (19 t/m 25 september) worden 25 Veloretti fietsen verloot onder de deelnemers.
 2. De winnaar krijgt de keuze uit 2 verschillende modellen Veloretti fietsen: caféchaser en caféraser. En heeft de keuze uit verschillende kleuren.
 3. De fiets is inclusief AXA slot, LED verlichting, een originele Veloretti bel en bezorging.
 4. Over type aangeboden fietsen en prijzen valt niet te corresponderen.
 5. Er wordt minimaal 1 fiets per deelnemende regio/provincie uitgereikt.
 6. Wanneer de deelnemer voldoet aan de vereisten die in artikel 2 en 3 zijn bepaald wordt kans gemaakt op een prijs.
 7. Het winnen van de prijs is niet afhankelijk van de hoeveelheid en waarde van opgehaalde informatie.
 8. De prijs zal via het lotingssysteem aan de deelnemers worden toegewezen.
 9. De prijs is niet inwisselbaar.
 10. Alle communicatie over deze actie wordt online geplaatst.
 11. De winnaar geeft de organisatie toestemming om naam en woonplaats te publiceren de social media kanalen van de Fiets Telweek.
 12. De winnaar wordt benaderd via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 13. Over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.

Bepaling van de prijs Scholieren-competitie

 1. Elke scholier tussen 11 en 18 jaar kan namens zijn school deelnemen aan de scholieren-competitie (indien er toestemming is van ouder/voogd als je jonger bent dan 16 jaar). Hiervoor selecteer je bij registratie je school en klas.
 2. De klas die gemiddeld de meeste kilometers (totaal gedeeld door aantal deelnemers uit de klas) heeft gefietst van de school is de winnaar van de school. Van alle winnende klassen worden, op basis van loting, 3 winnaars van de prijs bekend gemaakt: een helikoptervlucht voor de hele klas.
 3. Alleen kinderen die toestemming hebben van ouders/voogd kunnen mee met de helikoptervlucht.
 4. Er wordt contact gezocht met de directie van de school van de winnende klas om een afspraak in te plannen voor de helikoptervlucht.
 5. De prijs is niet inwisselbaar.
 6. Alle communicatie over deze actie wordt online geplaatst.
 7. De winnaar geeft de organisatie toestemming om naam en woonplaats te publiceren de social media kanalen van de Fiets Telweek.
 8. Over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.

Beschrijving van de App

 1. De app is bedoeld als meetinstrument binnen de Nationale Fiets Telweek. Na activatie meet de app op een volledig automatische manier alle verplaatsingen buitenshuis van de app-gebruiker op basis van een uniek, anoniem nummer (userid) zonder enige andere persoonsinformatie. Voor het registreren zijn verder geen gebruikershandelingen nodig. De app gebruikt de volgende sensorinformatie vanuit de smartphone:
  1. Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen)
  2. Accelerometer samples
  3. Wi-Fi netwerk ID’s
   Hiervoor dient de gebruiker in de telefooninstellingen de locatievoorzieningen en wifi van de Smartphone in de ‘aan’ stand te houden.
 1. Het registreren van verplaatsingsdata gebeurt op de achtergrond. Dit proces start zichzelf automatisch opnieuw op indien de smartphone uit is geweest.
 2. Het registreren van verplaatsingsdata is beperkt tot de periode van 19 t/m 25 september. Daarna, of eerder indien de gebruiker de app verwijdert, stopt de werking van de app.
 3. De app is gekoppeld aan de dataverwerkingsinfrastructuur van de Fiets Telweek met centrale database in een beveiligd Nederlands datacenter. Hier vindt op een beveiligde manier verwerking van de data plaats.

Licentie

 1. De organisatie van de Nationale Fiets Telweek verleent de deelnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van de app.
 2. In geen geval krijgt de deelnemer eigendomsrechten op de app.
 3. Onder de licentie mag de deelnemer:
  1. De app downloaden, installeren en gebruiken voor persoonlijk gebruik op een compatibel apparaat in eigendom of onder controle van de deelnemer.
  2. Updates op de app zoals aangeboden door de organisatie ontvangen en gebruiken.
 4. De deelnemer heeft te allen tijde het recht deelname aan de Fiets Telweek en het gebruik van de app in het bijzonder te beëindigen. In dat geval vervalt de licentie.
 5. De organisatie houdt zich het recht voor om de app te allen tijde en zonder dat vooraf te communiceren te veranderen, uit te stellen, onbruikbaar of niet beschikbaar te maken of te verwijderen.
 6. De licentie, en daarmee het recht op het gebruik van de app, vervalt automatisch wanneer de gebruiker niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden.

Verwerken en verstrekken van data

 1. De dataverwerkingsinfrastructuur van de organisatie verzamelt en analyseert de verplaatsingsdata van de deelnemers en creëert hieruit een database van verplaatsingen tijdens de Fiets Telweek t.b.v. het onderzoek bestaande uit:
  1. Begin- en eindtijd en duur van de trip
  2. Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur (weg) tijdens elke trip
  3. Snelheidspatroon
  4. Gebruikte vervoermiddel
 2. Tot de verwerkingsinfrastructuur hebben derden buiten de organisatie van de Fiets Telweek geen toegang. Hiertoe heeft de organisatie zowel administratieve, procesmatige, technische en fysieke maatregelen getroffen voldoend aan het criterium van “passend beveiligingsniveau” als bepaald in artikel 13 van de Wpb.
 3. De database staat onder beheer van de organisatie van de Fiets Telweek. De database bevindt zich in een beveiligd en afgeschermd datacenter. Toegang tot deze database wordt beperkt en gecontroleerd door de organisatie van de Fiets Telweek. Op de database kunnen ten behoeve van onderzoek analyses worden gedaan door onderzoekers, mits deze onderzoekers hiervoor door de organisatie van de Fiets Telweek expliciet toestemming hebben gekregen op basis van een specifieke aanvraag tot onderzoek welke door de organisatie van de Fiets Telweek is getoetst op nut, doelstelling en privacy gevolgen in relatie tot de doelstellingen van de Fiets Telweek.
 4. Onder geen beding kunnen controlerende instanties de app gebruiken om u te lokaliseren of uw gedrag in het verkeer beoordelen.
 5. Uit de database worden alle fietstrips gefilterd en verder geanonimiseerd door 200 meter van begin en eindpunt van elke trip af te knippen. Deze dataset wordt vervolgens als Open Data set onder andere aan overheidsorganisaties ter beschikking gesteld door de organisatie van de Fiets Telweek .t.b.v. fietsonderzoek in Nederland.
 6. De relevant verzamelde data in het kader van de Fiets Telweek zal worden bewaard voor zolang zinvol voor onderzoek.
 7. De deelnemende overheidsorganisaties aan de Nationale Fiets Telweek 2016 zijn: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Groningen, gemeente Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Gebruiksvoorwaarden

 1. De app is voor persoonlijk gebruik. De app of onderdelen hiervan mogen in geen enkele vorm worden geëxploiteerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, gedistribueerd of beschikbaar gemaakt worden aan derden voor commerciële doeleinden.
 2. De app mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of andere onbevoegde activiteiten, zoals het schenden van rechten van partijen.
 3. Het is niet toegestaan om de app of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te ‘reverse engineeren’, te hacken, te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software, producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.
 4. Het is niet toegestaan om de app te kopiëren, tenzij het kopiëren onderdeel vormt van normaal gebruik (zoals een back-up).
 5. De deelnemer mag de integriteit van de app en de veiligheid van onder- en achterliggende computersystemen en netwerken niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat via de smartphone indringers toegang worden verschaft, virussen of andere bedreigingen worden geïntroduceerd, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de app of de infrastructuur wordt gelegd, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat de werking van de app wordt verstoord of beschadigd.

Kosten

De organisatie van de Nationale Fiets Telweek stelt de app gratis aan de deelnemer ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de app is het gebruik van smartphone en datadiensten van een mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internet verbinding. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten.

Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten en zijn/haar gedrag tijdens het gebruik van de app.
 2. Alle risico’s omtrent downloading, installatie, gebruik en bediening van de app liggen bij de deelnemer.De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in verband met het uitvallen van apparatuur als gevolg van bijvoorbeeld installatie of batterijverbruik door gebruik van de app.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen, gebreken of schades die ontstaan door of voortvloeien uit deelname aan de Fiets Telweek.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen met, beschadiging, verlies of diefstal van de E-bike of de fiets.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de smartphone.

Vrijwaring

 1. De deelnemer verplicht zich om de organisatie te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit gebruik van de app of schending van de gebruiksvoorwaarden door de deelnemer.

Eigendomsrechten

 1. De app inclusief alle onderliggende toepassingen zoals deelmogelijkheden zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is verboden.
 2. ‘Fietstel-app’ is een productnaam van de organisatie. Andere product- en bedrijfsnamen die in de app worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door het ter beschikking stellen van de app verleent de organisatie geen licentie of recht om de merken die binnen de app worden vermeld te gebruiken.

Overige bepalingen

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden worden gepubliceerd op www.nationalefietstelweek.nl.
 2. Voor een besluit als bedoeld in het eerste lid maakt de organisatie zorgvuldige belangenafweging. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient de deelnemer gebruik van de app te beëindigen voordat de wijzigingen effectief worden.
 3. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Nationale Fiets Telweek.
 4. Het Nederlands recht is op deze actie van toepassing.
 5. Communicatie geschiedt in de Nederlandse taal.
 6. Door deelname aan de Fiets Telweek verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Organisatie zal enig nietig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

Contact en vragen

 1. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier op nationalefietstelweek.nl en [email protected] of 085-3030786 op werkdagen tussen 10.00 – 15.00 uur tijdens de Fiets Telweek.