Deze voorwaarden is een verouderde versie en derhalve niet meer geldig. Het betrof een ‘voorwaarden’ m.b.t. de Nationale Fiets Telweek (Fiets Telweek) die werd gehouden in 2017. Een nieuwe is in de maak voor de nieuwe eigenaar van deze ‘fietsblog website‘.  Lion Internet | Linkbuilding bureau

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Nationale Fiets Telweek (Fiets Telweek): grootschalig onderzoek naar hoe Nederlanders fietsen ten behoeve van het stimuleren en verbeteren van het fietsklimaat in Nederland. Hiertoe worden alle ritten van Deelnemers aan de Fiets Telweek in kaart gebracht in de periode van 18 t/m 24 september 2017 en in anonieme vorm bijeengevoegd met als doel kennis op te doen over veel of juist minder veel gebruikte fietsroutes, het druktebeeld op routes en de gemiddelde fietssnelheden op routes en bij knelpunten in het bijzonder.
 2. De Organisatie van de Fiets Telweek: Fietsersbond in samenwerking met Keypoint, Mobidot, de NHTV en Beaumont Communicatie & Management.
 3. App: voor de Fiets Telweek gebruikte applicatie voor smartphones genaamd ‘FietsTel app’
 4. Geschikte smartphone: mobiele telefoon met recent besturingssysteem Android (versie 4.01 of later), IOS (versie 8.0 of later) en voorzien van GPS en mobiel data-abonnement.
 5. Deelnemer: Individu, die aan de Fiets Telweek meedoet via gebruik van de app waardoor verplaatsingen via GPS op een automatische manier of gecontroleerd via de Deelnemer via een start en stop actie, worden gemeten gedurende de Fiets Telweek.

Deelname

 1. Deelname aan de Nationale Fiets Telweek is op individuele basis.
 2. Deelname kan indien Deelnemer beschikt over een geschikte smartphone waarop je de app download en installeert en vervolgens het Fiets Telweek onderzoek activeert door: toestemming hebt van je ouders (indien 16 jaar of jongeren; akkoord te gaan met de deelnamevoorwaarden en het privacyreglement; het invullen van de postcode van jouw woonadres.
 3. Deelname is op vrijwillige basis zonder dat de organisatie, de naam of precieze adres kent van Deelnemer. Dat is voor het onderzoek ook niet relevant. Echter om kans te maken op één van de prijzen dien je een account te hebben aangemaakt. Het mailadres gebruikt in  dit account wordt gebruikt om de winnende Deelnemer te bereiken. Daarnaast worden per mail de onderzoeksresultaten toegestuurd en wordt Deelnemers gevraagd om mee te doen aan het vervolgonderzoek (online enquête om data te verrijken) met betrekking tot de Fiets Telweek.
 4. Op de Fiets Telweek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing, waarnaar de organisatie van de Fiets Telweek handelt.
 5. Deelnemer dient op het moment van inschrijving ouder dan 16 jaar te zijn, of toestemming te hebben van een ouder/voogd;
 6. Je staat toe dat we gedurende de Fiets Telweek via GPS jouw verplaatsingen registreren of op een automatische manier of op een manier gecontroleerd door jezelf via start en stop van een ritregistratie door de app.
 7. Deelname kan gestopt worden door de app van de smartphone te verwijderen.
 8. De organisatie houdt zich het recht voor om bij misbruik deelname aan het onderzoek door de Deelnemer te blokkeren.

Bepaling van de winnaars

 1. Na afloop van de Fiets Telweek (18 t/m 24 september) worden 50 regenjassen, 5 fietscomputers en een e-bike van Batavus verloot onder de Deelnemers.
 2. Wanneer de Deelnemer voldoet aan de vereisten die in artikel 2.3 zijn bepaald wordt kans gemaakt op een prijs.
 3. Het winnen van de prijs is niet afhankelijk van de hoeveelheid en waarde van opgehaalde informatie.
 4. De prijs zal via het lotingssysteem aan de Deelnemers worden toegewezen.
 5. De prijs is niet inwisselbaar.
 6. Alle communicatie over deze actie wordt online geplaatst.
 7. De winnaar geeft de organisatie toestemming om naam en woonplaats te publiceren de social media kanalen van de Fiets Telweek.
 8. De winnaar wordt benaderd via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 9. Over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.

Kosten

De organisatie van de Nationale Fiets Telweek stelt de app gratis aan de Deelnemer ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de app is het gebruik van smartphone en datadiensten van een mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internet verbinding. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten.

Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten en zijn/haar gedrag tijdens het gebruik van de app.
 1. Alle risico’s omtrent downloading, installatie, gebruik en bediening van de app liggen bij de Deelnemer.
 2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in verband met het uitvallen van apparatuur als gevolg van bijvoorbeeld installatie of batterijverbruik door gebruik van de app.
 3. Aan het gebruik of juist gebrek aan beschikbaarheid van de app en het onderzoek kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen, gebreken of schades die ontstaan door of voortvloeien uit deelname aan de Fiets Telweek.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen met, beschadiging, verlies of diefstal van gebruikte vervoermiddelen.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de smartphone.

Vrijwaring

 1. De Deelnemer verplicht zich om de organisatie te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit gebruik van de app of schending van de gebruiksvoorwaarden door de Deelnemer.

Eigendomsrechten

 1. De app inclusief alle onderliggende toepassingen zoals deelmogelijkheden zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is verboden.
 2. De ‘FietsTel week’ is een productnaam van de organisatie. Andere product- en bedrijfsnamen die in de app worden gebruikt kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Door het ter beschikking stellen van de app verleent de organisatie geen licentie of recht om de merken die binnen de app worden vermeld te gebruiken.

Dataverzameling 

 1. De app is bedoeld als meetinstrument voor de Nationale Fiets Telweek. Je kunt meedoen met of zonder app account. Na activatie van het onderzoek kun je mee doen in een passieve modus of in een actieve modus. In de passieve modus registreert de app op een volledig automatische manier alle buitenverplaatsingen van de Deelnemer. Hiervoor zijn geen gebruikershandelingen nodig. De app bepaalt dan zelf wanneer het meten moet starten en beëindigd kan worden. Ze doet dit zo dat de batterij van de smartphone zo veel mogelijk wordt gespaard. In de actieve modus registreert de app alleen verplaatsingen vanaf het moment van een start-actie door de Deelnemer tot een stop-actie door de Deelnemer.
 2. De registratie van een verplaatsing wordt beschouwd als een Persoonsgegeven.
 3. De app gebruikt bij het registreren van een verplaatsing de volgende informatie vanuit de smartphone: Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen), puntsnelheden en richting en nauwkeurigheid; tijdstippen van metingen; accelerometer samples. Hiervoor dient de Deelnemer in de telefooninstellingen de locatievoorzieningen en wifi van de Smartphone in de ‘aan’ stand te houden.
 4. Het registreren van verplaatsingen gebeurt op de achtergrond. De app hoeft hiervoor niet in de voorgrond actief te zijn. In de passieve modus start dit proces zichzelf automatisch opnieuw op indien de smartphone uit is geweest.
 1. In de actieve modus wordt de Deelnemer om feedback gevraagd door middel van antwoorden op vragen. Als je ons feedback geeft behandelen we deze informatie in overeenstemming met dit privacyreglement;
 2. De app is gekoppeld aan de dataverwerkingsinfrastructuur van de Fiets Telweek met centrale database in een beveiligd Nederlands datacenter. Hier vindt op een beveiligde manier verwerking van de verzamelde data van alle Deelnemers plaats.

Overige bepalingen

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden worden gepubliceerd op www.nationalefietstelweek.nl.Voor een besluit als bedoeld in het eerste lid maakt de organisatie zorgvuldige belangenafweging. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient de Deelnemer gebruik van de app te beëindigen voordat de wijzigingen effectief worden.
 2. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Nationale Fiets Telweek.
 3. Het Nederlands recht is op deze actie van toepassing.
 4. Communicatie geschiedt in de Nederlandse taal.
 5. Door deelname aan de Fiets Telweek verklaart de Deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Organisatie zal enig nietig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.

Contact en vragen

 1. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier op onze contactpagina;